Disclaimer

Deze website is eigendom van Sint-Trudo Ziekenhuis vzw.
Door het bezoeken van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

Privacybeleid
In het kader van de dienstverlening van Sint-Trudo Ziekenhuis vzw, is het mogelijk dat persoonsgegevens verwerkt worden. Sint-Trudo Ziekenhuis vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen conform de geldende privacywetgeving.

Intellectuele eigendomsrechten
De gehele inhoud van deze website (logo’s, merken, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Sint-Trudo Ziekenhuis vzw of rechthebbende derden. De reproductie ervan, mededeling ervan en terbeschikkingstelling ervan aan het publiek voor niet-commerciële doeleinden, is toegelaten mits uitdrukkelijke schriftelijke bronvermelding.

Het gebruik van “cookies”
“Cookies” zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst om uw bezoek aan een website te vergemakkelijken. De website van Sint-Trudo Ziekenhuis vzw maakt geen gebruik van “cookies”.

Beperking van aansprakelijkheid
Sint-Trudo Ziekenhuis vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan een computer, hard- of software, virussen en andere ongemakken en/of verlies van tijd, door het gebruik van deze website. De informatie op deze website is van algemene aard en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De informatie op de website is dus louter indicatief. Sint-Trudo Ziekenhuis vzw is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, met welk doel dan ook.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die deze website ter beschikking stelt, kan u de beheerder van de website contacteren. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Sint-Trudo Ziekenhuis vzw kan dan ook in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Het Sint-Trudo Ziekenhuis is gerechtigd de inhoud van het privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Belgische wetgeving en bevoegde rechtbanken
Onderhavige gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische rechtsorde. Geschillen hieromtrent worden enkel voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Hasselt.