Handicaps

Aangeboren Gelaatsafwijkingen

 • Vereniging voor aangeboren gelaatsafwijkingen vzw (VAGA)
  VAGA geeft morele steun en praktische informatie aan iedereen die betrokken is bij deze problematiek (ouders, leerkrachten, onthaalmoeders ...). Zij geven een aantal publicaties uit waaronder een gids met een veelvoud aan praktische en medische informatie rond gelaatsafwijkingen.

Afasie

 • Vereniging Afasie vzw
  De Vereniging Afasie werd opgericht om tegemoet te komen aan de sociale noden van afatici en hun familie. De vereniging geeft voorlichting over afasie en de ernstige gevolgen ervan. Ze verleent bijstand aan afatische personen en hun familie. Er worden contactnamiddagen met informatie en ontspanning georganiseerd.

Auditieve stoornis

 • Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties vzw (Fevlado)
  Fevlado vzw, de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties, vertegenwoordigt de Vlaamse doven en slechthorenden in het algemeen, en de Vlaamse Gebarentaalgebruikers in het bijzonder. Ook de Vlaamse Doofblinden worden door Fevlado vertegenwoordigd. Men houdt zich in hoofdzaak bezig met het informeren en ondersteunen van de taalkundige en socio-culturele gemeenschap van dove en slechthorende personen, en het ondersteunen, adviseren en informeren van organisaties en andere belanghebbenden over de verschillende kenmerken van doofheid (medische, taalkundige, sociale, culturele en onderwijskundige kenmerken).

 • Jong-Fevlado vzw
  Federatie van Vlaamse Dove en Slechthorende Jongeren vzw - in het kort Jong-Fevlado - overkoepelt als organisatie de zes jeugdclubs in Vlaanderen en vertegenwoordigt alle Vlaamse jongeren van 15 tot 30 jaar met een auditieve stoornis. Jong-Fevlado behartigt en verdedigt de belangen van de jongeren, van de aangesloten jeugdclubs en haar leden en organiseert sociale, culturele en politieke activiteiten.

 • Limburgse Vereniging voor Doven en Slechthorenden
  Deze vereniging is ťťn van de Vlaamse Dovenverenigingen en heeft als doelstelling socio-culturele begeleiding, informatie en vorming, recreatie en sport. Er is een onontbeerlijke tolkendienst en de individuele nazorg en begeleiding.

 • Vlaamse Oudercomites voor Dove en Spraak-/Taalgestoorde Kinderen vzw (VLOC)
  VLOC vzw is een koepel van ouderverenigingen verbonden aan de Vlaamse scholen en instellingen voor dove, slechthorende en spraak/taalgestoorde kinderen in Vlaanderen. Ook ouders van kinderen met gehoorstoornis in het gewone, geÔntegreerd of inclusief onderwijs kunnen tot de koepel behoren. VLOC stelt zich tot doel de gezamenlijke belangen van kinderen met auditieve problemen en hun ouders te behartigen en te verdedigen. Ervaringsuitwisseling is mogelijk en activiteiten en initiatieven kunnen gezamenlijk worden aangepakt.

 • Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant vzw (VLOC-CI)
  VLOC-CI is een vereniging van en voor ouders van kinderen met een cochleaire inplant. Met lotgenoten ervaringen delen, informatie verzamelen en uitwisselen doet ouders vaak beseffen dat ze niet alleen staan met hun problemen, ongeacht de keuze voor al dan niet een CI of een hoorapparaat.

 • ZoniŽnclub
  De ZoniŽnclub is een club voor doven, slechthorenden en horenden. De klemtoon ligt vooral op ontspanning en vrijetijdsbesteding, maar familiale, relationele en praktische problemen krijgen ook aandacht. Door het organiseren van ontmoetingen tussen lotgenoten en niet-lotgenoten wordt gewerkt aan het aanvaarden en verwerken van de gehoorstoornis.

Autisme

 • PAS(S)-Groep (Personen in/met het AutismeSpectrum)
  De PAS(S)-groepen zijn zelfhulpgroepen voor en door (jong-)volwassenen met autisme. Ook wie vermoedt dat hij of zij autisme heeft, is welkom bij PAS(S). PAS(S) organiseert momenten waarop mensen met autisme elkaar kunnen ontmoeten. Zo kunnen ervaringen worden uitgewisseld en ontstaan spontaan misschien wel leermomenten. Voor wie zoekt naar een diagnose of pas een diagnose heeft, kan er herkenning en erkenning worden gevonden.

 • Vlaamse Vereniging Autisme vzw (VVA)
  De Vlaamse Vereniging Autisme komt op voor de belangen van personen met een stoornis in het autismespectrum. Ook ouders en andere gezinsleden, zoals broers en zussen, partners of kinderen van iemand met autisme kunnen bij de vereniging aankloppen. Bondgenotenwerking, sensibilisering en belangenbehartiging staan voorop. Bij de ouderwerking kan men terecht voor onderlinge ondersteuning. Men komt geregeld samen in gespreksgroepen, regionaal of thematisch (ouders, familie, vrienden, partners, personen met autisme).

Downsyndroom

 • Downsyndroom Vlaanderen
  Downsyndroom Vlaanderen is er voor kinderen en volwassenen met DS, hun familie en betrokkenen. Voor borelingen met het syndroom en hun ouders ontwikkelde de vereniging een gratis welkomstpakket met handige informatie over kinderen met DS en enkele leuke aanvullingen voor de eerste levensdagen en ook rond de eerste levensvragen. De vereniging geeft ook 'de Downpas' uit - een handig boekje met belangrijke adviezen voor de goede opvolging van het kind. Naast het verschaffen van praktische info organiseren de verschillende provincies ook tal van ontmoetings- en informatieavonden.

Handicap algemeen

 • Zichtbare Handicap vzw
  'Zichtbare handicap vzw' is een belangenvereniging van en voor mensen met een 'zichtbare' fysieke handicap. Aan de ene kant wil de groep de weerbaarheid helpen vergroten van de persoon met beperkingen, aan de andere kant dient er gewerkt aan het verhogen van de tolerantie van de buitenwereld. De groep wil een brug vormen om tot een gezonde communicatie te komen door tips, getuigenissen en vorming, hoopt te sensibiliseren via affiches, folders, spelkoffers en een interactieve site, wil werken aan weerbaarheid door themadagen, assertiviteit, voordrachten, en biedt last but not least ontmoetingskansen aan.

Hersenletsels

 • Vlaamse Liga NAH vzw
  De Vlaamse Liga NAH is een organisatie voor de begeleiding van personen met NAH (niet-aangeboren hersenletsels), coma of beroerte. Aspecten van de werking zijn: bekendmaking, crisistelefoon, opvang in en na ziekenhuis en revalidatie, vroegtijdige begeleiding, sociale dienstverlening, medische adviesraad, nazorg en thuisbegeleiding, juridisch advies, contacten organiseren tussen ex-patiŽnten en familie, documentatiedienst, inventarisatie, informatiecursussen voor zelfredzaamheid, cursussen voor de aanpassing aan het dagelijks leven voor ex-patiŽnten, informatie verstrekken, personen stimuleren tot deelname aan activiteiten ter bevordering van de integratie.

 • Vereniging voor Infantiele Encefalopathie, Hersenverlamming vzw (IE)
  Deze vereniging heeft als doelstelling het bevorderen van de integratie van personen met IE en het stimuleren van onderling contact en ervaringsuitwisseling van personen met IE en hun familie. Voor de opvang en begeleiding doet men een beroep op pilootouders.

Leerstoornissen

 • Sprankel vzw
  Sprankel vzw is een vereniging van ouders van normaal begaafde kinderen met leerproblemen of leerstoornissen en heeft als doelstellingen informatie te verzamelen en te verstrekken over specifieke leerproblemen bij normaal begaafden aan al wie er om vraagt. In elke provincie worden vormingsavonden en gespreksgroepen georganiseerd en zijn er contactpersonen die als lotgenoot luisteren en meedenken.

Tinnitus en hyperacusis

Verstandelijke handicap

 • Inclusie Vlaanderen vzw
  Inclusie Vlaanderen is een vereniging van ouders en familieleden van personen met een verstandelijke handicap. De vereniging zet zich in voor de belangenverdediging van het gezin met een kind met een verstandelijke handicap. Zij wil deze gezinnen samenbrengen en hen ondersteunen d.m.v. informatie, advies en begeleiding i.v.m. alle aspecten van het dagelijks leven. Inclusie Vlaanderen beschikt over een documentatiecentrum/bibliotheek waar belangstellenden ruime informatie kunnen verkrijgen omtrent alle aspecten van de verstandelijke handicap.