Audits Zorginspectie
Om de 5 jaar wordt de werking van een ziekenhuis door de Vlaamse Zorginspectie geŽvalueerd. Op basis van de resultaten van deze audit krijgt het ziekenhuis al dan niet een verlenging van zijn erkenningen.

De auditors gaan tijdens de doorlichting na of het ziekenhuis een doeltreffend kwaliteits- en patiŽntveiligheidsbeleid voert en of het voldoet aan alle wettelijke normen. Met hun audit willen ze daarnaast ook bijdragen aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit van zorg in Vlaanderen. Daarom ligt de focus ook op het blootleggen van zwakke punten en het aanreiken van verbeterpunten.

Sinds 1 maart 2013 is Zorginspectie in de ziekenhuizen gestart met een vernieuwd inspectiemodel. Dit richt zich op zorgtrajecten (traject dat een bepaalde groep patiŽnten doorloopt in een ziekenhuis). Het eerste traject dat werd uitgewerkt en geÔnspecteerd is dat van de chirurgische patiŽnt. In 2014 wordt het internistisch zorgtraject doorgelicht.

De focus van het nieuwe inspectiemodel ligt op nalevingstoezicht. Concreet zal de kwaliteit van zorg worden afgetoetst op de werkvloer. Dat gebeurt op 3 niveaus: structuur, processen en resultaten. Elk Vlaams ziekenhuis wordt geacht te voldoen aan het eisenkader dat voor het vernieuwde inspectiemodel werd opgemaakt.

 

Audit chirurgisch en internistisch zorgtraject september 2018: schitterend resultaat!

Op vrijdag 28 september v2018 voerden twee auditoren van Zorginspectie onaangekondigd een nalevingstoezicht uit m.b.t. het chirurgisch en internistisch zorgtraject. Ze gingen langs op de chirurgische en internistische afdelingen, intensieve zorgen en spoed. Ze controleerden o.a. de medische en verpleegkundige permanentie op spoed en intensieve, handhygiŽne, medicatieveiligheid, de vermelding van parameters en pijnscores in het patiŽntendossier, ontslagbrieven ... Opnieuw behaalden we een uitmuntend resultaat! In het rapport stonden slechts drie kleine opmerkingen rond ALS-opleiding achterwacht spoed, labeling infusen/spuiten en handhygiŽne. Een nieuwe check is dus niet nodig.

Samenvatting rapport.

 

Audit zorgtraject inwendige patiŽnt november 2015: opnieuw een rapport om fier op te zijn!

De auditoren bezochten volgende diensten: apotheek, intensieve zorgen, spoedgevallen en mug, de verpleegafdelingen G1 (cardiologie/gastro-enterologie) en G30 (neurologie/nierziekten) en het inwendig dagziekenhuis.

Vanuit het oogpunt patiŽntveiligheid en -betrokkenheid selecteerde de Zorginspectie uit de eisenkaders een aantal thema's die de leidraad vormden voor de inspectie: personeel, veilige omgeving, gestandaardiseerde zorg, hygiŽne en communicatie.

We behaalden op alle thema's een gunstig resultaat zodat geen nieuwe audit nodig was!

In onze kwaliteitswerking nemen we volgende verbeteracties mee:

 • GeÔntegreerd dossier voor transfusiegegevens;
 • Verbeteren van communicatie tussen zorgverleners (verslag doktersronde in dossier, tijdige ontslagbrief, documentatie van ontslagbeslissing, medische orders voor verpleging;
 • Systematische informatie van de patiŽnt voorafgaand aan de (dag)opname.

Rapport

 

Audit zorgtraject chirurgische patiŽnt mei 2013: geslaagd in eerste zit!

Zorginspectie heeft deze audit onaangekondigd uitgevoerd op 13 mei 2013. Drie auditoren hebben volgende diensten doorgelicht: het chirurgisch dagziekenhuis, het pediatrisch dagziekenhuis, de heelkundige verpleegeenheden, het operatiekwartier, de recovery, de centrale sterilisatie en de bloedbank. In totaal werden 124 eisen afgecheckt die cruciaal zijn voor de kwaliteit van zorg. In het rapport worden alle bevindingen en vaststellingen nauwgezet gerapporteerd met duidelijke vermelding van verbeterpunten en/of knipperlichten (voor elementen die onvoldoende in orde zijn en een tweede inspectie vereisen).

Het Sint-Trudo Ziekenhuis kreeg een goed rapport: er werden geen risicoís (knipperlichten) vastgesteld die verder door Zorginspectie dienden opgevolgd te worden in een tweede inspectieronde.

We behaalden goede resultaten voor de toepassing van de handhygiŽne, de toegangsbeperking en kledijvoorschriften in het operatiekwartier, het sterilisatie- en desinfectieproces, de kwalificaties en permanenties van het personeel, de brede toepassing van de patiŽntidentificatie, de toepassing van de checks veilige chirurgie, de overdracht van de patiŽnt naar de afdeling en de postoperatieve opvolging van de patiŽnt op de afdeling.

Er waren nog verbeterpunten voor de preoperatieve en postoperatieve schriftelijke informatie aan de patiŽnt en de ontslagbrief, de chirurgische handrubbing, de traceerbaarheid van het instrumentarium tot op patiŽntenniveau, het preventief onderhoud van medische apparatuur en het transfusiebeleid.

terug 

Audit Zorginspectie oktober 2011: positieve evaluatie + verlenging erkenning

In oktober 2011 voerde Zorginspectie een audit uit in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Gedurende 2 dagen bezocht het auditteam quasi alle diensten en vonden er gesprekken plaats met zowel verpleegkundigen, geneesheren en directieleden maar ook met andere medewerkers zoals apothekers, kinesitherapeuten en onderhoudsmedewerkers. Ook keken zij hťťl wat medische en verpleegkundige dossiers in. De focus van de audit lag enerzijds op een aantal ziekenhuisbrede aspecten zoals het beleid, de infrastructuur, het personeelsbeleid en een aantal belangrijke processen met betrekking tot patiŽntveiligheid: infectiebeheersing, fixatie en isolatie, medicatiedistributie en sterilisatie. Anderzijds werden een aantal specifieke zorgtrajecten onder de loep genomen: de chirurgische patiŽnt, de kritieke patiŽnt, de geriatrische patiŽnt en de zorg voor kinderen.

Eind 2011 ontvingen we het auditrapport van de Vlaamse Overheid. Het Sint-Trudo Ziekenhuis werd door het auditteam overwegend als positief geŽvalueerd en het rapport geeft aan dat er een doorgedreven kwaliteits- en veiligheidswerking tastbaar aanwezig is.

Enkele sterke punten die worden aangehaald zijn:

 • het elektronisch voorschrift met geautomatiseerde medicatiedistributie
 • de aandacht voor veilige chirurgie
 • de patiŽntgeoriŽnteerde zorg via infobrochures en psychosociale opvang
 • het multidisciplinair overleg
 • de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en de inzet van verpleegkundig specialisten
 • de opmaak van klinische multidisciplinaire beleidsplannen

Het auditrapport vermeldt ook een aantal punten die nog voor verbetering vatbaar zijn. De meest belangrijke zijn:

 • het verbeteren van de consulteerbaarheid en de volledigheid van het patiŽntendossier
 • het beschikken over een medisch voorschrift, conform de regelgeving, vooraleer medicatie wordt toegediend
 • optimalisatie van de beschikbaarheid van een arts en verdere integratie van medici in het ziekenhuis
 • het optimaliseren van het isolatiebeleid
 • de standaardisatie van klinische procedures en materiaal
 • het optimaliseren van het preventief onderhoud van medische apparatuur

Via specifieke actieplannen wordt alles in het werk gesteld om de aangehaalde pijnpunten zo snel mogelijk weg te werken.

Het ziekenhuis ontving inmiddels een verlenging van zijn erkenningen voor 5 jaar namelijk tot 31 augustus 2016.

Aangezien het Sint-Trudo Ziekenhuis veel belang hecht aan transparantie kan je het volledige auditrapport opvragen door te mailen naar directiesecretariaat@stzh.be. Wij geven het je graag ter inzage.

terug