12 december 2013

Sint-Trudo Ziekenhuis kiest voor zichtbare en meetbare kwaliteit

Om haar zorgkwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken participeert het Sint-Trudo Ziekenhuis in alle domeinen van het Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals (VIP2). Vandaag werden de definitieve indicatorresultaten m.b.t. borstkankerzorg aan de ziekenhuizen gecommuniceerd. Het Sint-Trudo Ziekenhuis scoort goed tot zeer goed voor de meeste procesindicatoren wat wijst op een goede kwaliteit van zorg. Het ziekenhuis vindt het belangrijk haar patiënten te informeren over de geboden zorgkwaliteit en zal daarom alle resultaten op haar website plaatsen.

Op initiatief van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Zorgnet Vlaanderen en ICURO (de koepel van de Vlaamse ziekenhuizen met publieke partner) werd in 2011 het Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals (VIP²) opgestart.

VIP2 beoogt de kwaliteit van zorg te verbeteren door het stimuleren en faciliteren van het gebruik van klinische proces- en resultaatsindicatoren. Hiertoe werd een basisset indicatoren ontwikkeld voor verschillende domeinen. Voor de domeinen moeder en kind, orthopedie (heup- en knieprothese), cardiologie (hartinfarct) en oncologie (borstkanker) werden pathologiespecifieke indicatoren geselecteerd. Ziekenhuisbreed werden een aantal ziekteoverkoepelende kwaliteitscriteria gegroepeerd (o.a. handhygiëne, patiëntidentificatie, tevredenheid van de patiënt, informatie aan de patiënt).

Ziekenhuizen kunnen vrijwillig deelnemen aan het project. Dit betekent dat ze de geregistreerde cijfers voor alle indicatoren ter beschikking stellen en de verkregen resultaten valideren. Door deel te nemen aan VIP2 kunnen ze de eigen resultaten vergelijken met de (ziekenhuisanonieme) resultaten van de andere deelnemende ziekenhuizen. Bedoeling is ook dat de ziekenhuizen de resultaten gebruiken voor het opzetten van interne verbeteracties.
Daarnaast worden de deelnemende ziekenhuizen ook gestimuleerd om (op vrijwillige basis) deze kwaliteitsindicatoren extern kenbaar te maken (bv. via hun website) om ook het brede publiek te informeren.

Omdat kwalitatieve zorg een topprioriteit is voor het Sint-Trudo Ziekenhuis heeft de directie beslist om in alle domeinen van VIP2 te participeren, uitgezonderd de tevredenheidsmeting waarvoor reeds met Delta wordt samengewerkt. De resultaten kunnen ook ingekeken worden op de website van het ziekenhuis.

Begin december werden de resultaten m.b.t. borstkankerzorg en de tevredenheidsmeting aan de ziekenhuizen gecommuniceerd. Voor wat borstkankerzorg betreft heeft de ontwikkelingsgroep oncologie 13 basisindicatoren geselecteerd, bestaande uit 10 procesindicatoren en 3 outcome indicatoren.

Voor de berekening van de indicatoren werd gebruik gemaakt van de gegevens in de databank van de 'Stichting Kankerregister' en de facturatiegegevens van de verzekeringsinstellingen. De totstandkoming van het rapport verliep in 2 fasen. In een eerste fase werden de individuele gegevens, gedistilleerd uit de bestaande databanken, aan ons ziekenhuis voorgelegd ter validatie. Hierbij konden we feedback geven om zo eventuele knelpunten en/of methodologische fouten bloot te leggen.

Vanaf vandaag beschikken we over de definitieve indicatorresultaten rond borstkankerzorg waarbij we ons eigen resultaat, op een geanonimiseerde wijze, kunnen vergelijken met de resultaten van de 42 andere Vlaamse ziekenhuizen die aan het project hebben deelgenomen.
Voor ons ziekenhuis gaat het om gegevens van 88 patiënten over de periode 2007-2008. Hiervan ondergingen 73 patiënten een borstkankeroperatie. Voor de 10 procesindicatoren scoren we allemaal binnen de richtwaarde en halen we voor 5 indicatoren met streefcijfer 90-100% een score hoger dan 95%. Voor de 3 outcome indicatoren – dit is de overleving na 5 jaar - scoren we iets lager dan het gemiddelde. Deze minder goede score is volledig te wijten aan het feit dat onze borstkankerpatiënten ouder zijn dan deze in een gemiddeld ziekenhuis. We mogen dus best fier zijn op deze resultaten!
Indien u de resultaten in detail wil bekijken dan kan dat door op deze link te klikken: resultaten

Inzake tevredenheid van patiënten nemen we voorlopig niet deel aan het VIP2 Project omdat we hiervoor onze bestaande meting met benchmarking via het netwerk Delta van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de KU Leuven wensen te behouden. Zo kunnen we beter de vinger aan de pols houden omtrent evoluties ten opzichte van onze eerder uitgevoerde nulmeting.
U kan onze laatste resultaten m.b.t. deze patiëntentevredenheidsmeting lezen door op deze link te klikken: resultaten

In de zomer 2014 zullen een aantal indicatoren uit de domeinen cardiologie, orthopedie en moeder en kind beschikbaar zijn.

Meer achtergrondinfo over het VIP2 Project en het werken met indicatoren vind je op:

-http://www.zorg-en-gezondheid.be/kwaliteitsindicatorenziekenhuizen/

-http://icuro.be/themas/quality--safety/indicatoren.html