03 december 2010

Dienst orthopedie RZ Sint-Trudo verwerft ISO 9001:2008 certificaat

Dienst orthopedie RZ Sint-Trudo verwerft ISO 9001:2008 certificaat Dienst orthopedie RZ Sint-Trudo verwerft ISO 9001:2008 certificaat Dienst orthopedie RZ Sint-Trudo verwerft ISO 9001:2008 certificaat 

Na maanden van intense voorbereiding behaalde de dienst orthopedie in oktober een ISO 9001:2008 certificaat voor de orthopedische behandeling en multidisciplinaire verzorging van patiënten. Voor een klinische dienst is een dergelijke ISO-normering erg uitzonderlijk en in de ziekenhuiswereld dus ook vrij uniek. Op vrijdag 3 december werd tijdens een druk bijgewoonde interne meeting en in bijzijn van Vlaams volksvertegenwoordiger mevrouw Veerle Heeren het certificaat dan ook plechtig overhandigd aan het team orthopedie. Met veel enthousiasme vertelden de betrokken medewerkers hun collega's over de geleverde inspanningen en de enorme dynamiek die het opzetten en toepassen van dit kwaliteitsmanagement-systeem op de dienst teweegbrengt. En uiteraard hopen ze dat vele diensten in de toekomst hun voorbeeld zullen volgen. "Want", zo stelt orthopedisch chirurg prof. dr. Philippe Lauweryns, "kwaliteitswerking leidt tot meer structuur en concrete verbeteringen in het traject van de patiënt, tot een grotere patiënttevredenheid en dus ook tot een grotere voldoening voor de zorgverleners".

"Het voortdurend verbeteren van de dienst- en zorgverlening aan onze patiënten is de topprioriteit van ons ziekenhuis", zegt algemeen directeur dr. Raf Lippens. "Om ziekenhuisbreed kwaliteitsprojecten op te zetten en te coördineren, werd enkele jaren geleden zelfs een directeur kwaliteit aangesteld. Als directie willen we de dienst orthopedie dan ook van harte feliciteren omdat zij als eerste de stap naar externe certificering hebben durven zetten. Het is dankzij de gezamenlijke inspanning van de ganse groep – verpleegkundigen van de afdeling orthopedie en van het OK, medewerkers van het secretariaat orthopedie, orthopedisten en directie – dat ze erin geslaagd zijn dit belangrijke kwaliteitscertificaat in de wacht te slepen. Hun grote inzet en doorgedreven inspanningen worden hiermee beloond en we hopen uiteraard dat zij ook andere diensten kunnen inspireren om hun voorbeeld te volgen."

De ISO 9001:2008 is een internationaal erkende norm die minimale eisen stelt aan het kwaliteits-managementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie continu haar kwaliteit tracht te verbeteren.

De 6 basisvereisten voor het verkrijgen van het ISO 9001:2008 certificaat zijn:
 beschikken over een beheerssysteem van alle kwaliteitsdocumentatie, ook wel een kwaliteitshandboek genoemd. Dit omvat de in detail beschreven procedures van zowel de primaire als ondersteunende processen.
 jaarlijks een beleidsplan opmaken en dit vertalen naar concrete doelstellingen die gerealiseerd moeten worden
 beschikken over een registratiesysteem voor afwijkingen en klachten, klinische outcome en tevredenheid
 verbeterwerking via corrigerende en preventieve maatregelen
 het uitvoeren van interne audits om te kijken of gemaakte afspraken ook effectief worden toegepast
 evaluatie van het kwaliteitssysteem op zijn effectiviteit.

Aan het opzetten van dit kwaliteitsmanagementsysteem werd gedurende anderhalf jaar intensief gewerkt door een multidisciplinair team van medewerkers die elk vanuit hun vakgebied hun steentje hebben bijgedragen. Vanuit een grondige sterkte-zwakteanalyse van de dienst stelde het managementteam orthopedie een beleidsplan op met een 15-tal zeer concrete doelstellingen om de kwaliteit van de dienst(verlening) verder te verbeteren. Een intern auditteam houdt de vinger aan de pols en toetst of de vastgelegde procedures ook in de praktijk effectief worden toegepast. Dit team bestaat uit verpleegkundigen, artsen en secretaressen die hiervoor een speciale opleiding hebben gekregen. In oktober vond tenslotte een driedaagse externe audit plaats. Een gespecialiseerde auditor van de firma Kiwa controleerde alle systeemvereisten en nam het kwaliteitshandboek, de registratie van afwijkingen en de daarbij horende verbeteracties onder de loep. Vervolgens doorliep hij het volledige patiëntentraject, vanaf het moment dat de patiënt zich op de consultatie aanmeldt met een orthopedisch probleem tot hij het ziekenhuis verlaat na een heelkundige ingreep. Hierbij had hij tal van gesprekken met artsen, verpleegkundigen, secretaressen, directieleden, medewerkers van personeelsdienst, veiligheid, vooropname alsook enkele gehospitaliseerde patiënten. Op basis van het finale auditrapport werd beslist om aan de dienst orthopedie van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo het ISO 9001:2008 certificaat toe te kennen voor de orthopedische behandeling en multidisciplinaire verzorging van patiënten. Het certificaat blijft drie jaar geldig.

Voor initiatiefnemer dr. Luc Renson is deze certificering de mooiste verwezenlijking in zijn 30-jaar lange professionele loopbaan. "Omdat het een duurzaam project is dat de basis en motor is voor een gestructureerd beleid en een doorgedreven kwaliteitswerking in de toekomst, omdat het de zorg voor onze patiënten continu verbetert, omdat het geleid heeft tot een sterkere samenwerking tussen de betrokken diensten en vooral omdat het ons allen enorm veel positieve energie geeft. Bovendien is een ISO-normering voor een klinische dienst erg uitzonderlijk en zijn we dus bijzonder trots dat wij als eerste orthopedische dienst in België hierin geslaagd zijn".

"Met het behalen van dit ISO-certificaat hebben we in ons ziekenhuis de basis gelegd voor een kwaliteitscultuur en een continue verbeterwerking", aldus Nicole Van Hoof, directeur kwaliteit. "Het is een werk van elke dag, van tientallen mensen, van stap voor stap evolueren en verbeteren. De dynamiek die hierdoor ontstaan is, zullen we nu als trigger gebruiken om de kwaliteitswerking verder uit te breiden naar andere diensten in het ziekenhuis met als uiteindelijke doel het behalen van een ziekenhuisbreed kwaliteitslabel".