26 maart 2012

LSM-project voor innovatieve arbeidsorganisatie in Limburgse ziekenhuizen

LSM-project voor innovatieve arbeidsorganisatie in Limburgse ziekenhuizen  LSM-project voor innovatieve arbeidsorganisatie in Limburgse ziekenhuizen  

Limburg Sterk Merk (LSM), de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo en het Mariaziekenhuis slaan de handen in elkaar voor het project IHRAZ, dat staat voor 'Innovatie in HR en arbeidsorganisatie van ziekenhuizen'. Gedeputeerde van economie en voorzitter van POM Limburg Marc Vandeput: "Om aan de stijgende vraag naar zorgverleners in ziekenhuizen te voldoen, willen we samen innovatieve stappen zetten om het arbeidspotentieel te vergroten en optimaal te benutten. De resultaten worden verspreid naar alle Limburgse ziekenhuizen." LSM subsidieert het project voor € 125.000. "Op die manier willen we als provinciebestuur een voldoende, betaalbare en kwalitatieve zorgverlening garanderen voor alle Limburgers, nu en in de toekomst.", aldus gedeputeerde Marc Vandeput.

Nood aan bijkomend personeel
Uit berekeningen van POM Limburg blijkt dat de Limburgse zorgsector in de komende drie jaren nood heeft aan 6.000 bijkomende arbeidskrachten. Ook in de ziekenhuizen is de vraag naar bijkomend personeel nu al groot. Bovendien zorgen technologische en maatschappelijke evoluties ervoor dat mensen langer leven, wat de zorgvraag nog zal doen toenemen. Toenemende zorgvragen zullen op hun beurt leiden tot een stijgende vraag naar hoog- en laaggeschoold personeel. En dat terwijl er nu al een tekort is aan geschoold personeel in deze sector. Gedeputeerde van economie en voorzitter van POM Limburg Marc Vandeput: "De aantrekkelijkheid van een ziekenhuis op de arbeidsmarkt wordt mede bepaald door de manier waarop de organisatie is ingericht. Dit heeft ook invloed op het behoud van bestaande medewerkers. Daarom ondernemen we in het LSM-project IHRAZ concrete acties binnen de domeinen human resources en arbeidsorganisatie".

3 projectfases
De LSM-projectovereenkomst kent een duurtijd van één jaar met als evenwaardige projectpartners de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo en het Mariaziekenhuis. De projectfinanciering vanuit LSM bedraagt € 125.000. Om op korte en lange termijn te komen tot een goede afstemming van de arbeidsmarkt op de noden van de Limburgse ziekenhuizen bestaat het project uit drie fases: probleemdetectie, onderzoeken van oplossingspistes en ontwikkelen van actieplannen. Dr. Raf Lippens, algemeen directeur van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo: "Het arbeidspotentieel in ziekenhuizen vergroten en optimaal benutten, vereist onder andere een efficiëntere inzet van functies. We moeten de huidige wijze waarop we een beroep doen op kwalificaties, competenties en mensen in vraag durven stellen. Dat geldt ook voor de huidige manier waarop de werkzaamheden verdeeld worden tussen jobs binnen afdeling(en) van het ziekenhuis, tussen de ziekenhuizen onderling en tussen ziekenhuizen en eerstelijnsorganisaties".

Er worden stappen gezet naar het toepassen van de methodiek 'innovatieve arbeidsorganisatie'. Tevens willen we inzicht verwerven in de samenstelling en ontwikkeling van het personeelsbestand en vaststellen welke de prioriteiten zijn voor een optimalisering van het arbeidspotentieel. "In het kader van dit IHRAZ-project wordt in het Mariaziekenhuis uit Overpelt een eerste concreet voorbeeld uitgewerkt", verduidelijkt de heer Roger Luyten, algemeen directeur van het Mariaziekenhuis. "Het project kan vervolgd worden in alle Limburgse ziekenhuizen via het samenwerkingsverband Hospilim. Daarom voorzien we in het project ook een communicatieplan om de uitbreiding naar de andere ziekenhuizen optimaal te laten verlopen."

Kwalitatieve zorg garanderen
Het project IHRAZ past binnen de speerpuntwerking rond gezondheidszorg en zorgeconomie van POM Limburg en Hospilim. Onder impuls van gedeputeerde Marc Vandeput werd onder de koepel van POM Limburg het Platform Zorglandschap Limburg opgericht. Dit neutraal platform verenigt provinciale en lokale beleidsmakers, de zorginstellingen, de onderwijswereld en het bedrijfsleven. De belangrijkste thema's waarrond het platform werkt, zijn tewerkstelling, innovatie, internationalisering, competentieontwikkeling en levenslang leren, het verzamelen en analyseren van relevant cijfermateriaal, communicatie en marketing en tenslotte ondernemerschap in de zorg. Gedeputeerde Marc Vandeput: "De zorgsector is nu al één van de belangrijkste economische sectoren in onze provincie en heeft nog een groot groeipotentieel. Om de sector alle groeikansen te bieden, voeren we vanuit het provinciaal economisch beleid een sterk impulsbeleid ter ondersteuning van de sector. Bijkomende werkgelegenheid in de zorg zorgt immers ook voor meer bedrijvigheid in andere economische sectoren. Mogelijk nog belangrijker is het maatschappelijke aspect van de zorgverlening. We willen immers aan alle Limburgers een voldoende, betaalbaar en kwalitatief aanbod aan zorgverlening garanderen, nu en in de toekomst!."